Kategoriler

MAVİ DENİZ YAYINCILIK İNŞAAT GIDA TUR. PAZ. VE TİCARET LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1.GİRİŞ

Veri sorumlusu olarak Mavi Deniz Yayıncılık için müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve Mavi Deniz Yayıncılık bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için Mavi Deniz Yayıncılık tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu politika kapsamında kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, Veri İlgilisi, İlgili Kişi veya Kişisel Veri Sahibi olarak ifade edilmiştir.

Bu Politika’ da kişisel verilerin işlenmesi süreçleri için Mavi Deniz Yayınclık’ın benimsediği, aşağıda belirtilen temel prensipler açıklanacaktır:

               •               Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesi,

               •               Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

               •               Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

               •               Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

               •               Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

               •               İlgili kişileri aydınlatma ve bilgilendirme,

               •               İlgili kişilerin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturma,

               •               Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri alma,

               •               Kişisel verilerin işleme amaçlarının tespit ve uygulamasında, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,

               •               Özel nitelikli kişisel verilerin işleme ve koruma hususlarının özel olarak düzenlenmesi.

2. POLİTİKA’NIN AMACI

Bu Politika’ nın temel amacı, Mavi Deniz Yayıncılık tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşterilerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, bayi ve yetkili servis aracılığıyla kişisel verileri alınmış müşterilerimizi, iş birliği içinde olduğumuz kurumların hissedar ve çalışanlarını ve üçüncü kişileri bilgilendirerek şeffaflık sağlamaktır.

3. POLİTİKA’NIN KAPSAMI VE TANIMLAR

Bu Politika; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın,  bayilerimizin, kişisel verileri alınmış müşterilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

İLGİLİ KİŞİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

1 Şirket Paydaşı

Şirket’in Paydaşı gerçek kişilerdir.

2 Gerçek Kişi İş Ortağı

Şirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişilerdir.

3 Şirket İş Ortaklarının Paydaşı, Yetkilisi, Çalışanı

Şirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin (iş ortağı, tedarikçi gibi) çalışanları, Paydaşları ve yetkilileri dâhil olmak üzere tüm gerçek kişilerdir.

4 Şirket Yetkilisi

Şirket’in yöneticisi ve diğer yetkili gerçek kişilerdir.

5 Çalışan/Stajyer

Şirkette iş sözleşmesi ile hizmet ifa eden gerçek kişilerdir.

6 Çalışan Adayı

Şirket’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirket’in incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.

7 Şirket Müşterisi

Şirket ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirket’in sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir.

8 Potansiyel Müşteri

Şirket’in ürün ve hizmetlerini kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişilerdir.

9. Üçüncü Kişi

Yukarıda yer verilen İlgili Kişi kategorileri ile Şirket çalışanları hariç gerçek kişilerdir.

 

İşbu Politika’da yer verilen kavramlar aşağıda belirtilen anlamları ifade eder:

Şirket:

Mavi Deniz Yayıncılık İnşaat Gıda Tur. Paz. Ve Tic. Ltd. Sti.

Kişisel Veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

İlgili Kişi, Kişisel Veri Sahibi veya Veri İlgilisi:

Kişisel verisi işlenen Şirket Paydaşlarını, Çalışanlarını, İş Ortaklarını, Yetkililerini, Çalışan Adaylarını, Ziyaretçileri, Şirket Müşterilerini, Potansiyel Müşterilerini, Üçüncü Kişileri ve kişisel verisi şirket tarafından işlenen diğer kişileri ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi:

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt istemini ifade eder.

Veri Sorumlusu:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri İşleyen:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Açık Rıza:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme:

Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kanun:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

KVK Kurulu:

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

İmha:

Kişisel verinin silinme, yok edilme veya anonim hale getirilme suretiyle işleme faaliyetinin sonlandırılmasıdır.

4. İLGİLİ KİŞİLERİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Mavi Deniz Yayıncılık: KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Mavi Deniz Yayıncılık, veri sorumlusunun kimliği, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin sahip olduğu haklar konusunda ilgili kişinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre aydınlatma yapmaktadır. Bu kapsamda Bayi ve Yetkili Servislerde müşterilerin kolayca görebilecekleri alanlara, Şirket yerleşkesinde ziyaretçilerin görebilecekleri alanlara Aydınlatma Metinleri yerleştirilmiştir. Mavi Deniz Yayıncılık web sitelerinde bu Politika ile birlikte müşteri aydınlatma metni, çerez politikası, başvuru formu da yayınlanmıştır.

5. MAVİ DENİZ YAYINCILIK KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Mavi Deniz Yayıncılık nezdinde, Mavi Deniz Yayıncılık’ın meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere, KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleriyle (Bayilere ve Yetkili Servislere gelen müşteriler, potansiyel müşteriler, çalışanlar, ziyaretçiler, üçüncü kişiler, çalışan adayları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları) sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

Mavi Deniz Yayıncılık, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri kategorileri, verinin kaynağı, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve saklama süreleri yer almaktadır. Bu kapsamda Mavi Deniz Yayıncılık kişisel veri envanteri içerisinde aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla belirtilen veri kategorileri bulunmaktadır.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI

Kimlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, nüfus cüzdanı ve pasaport no, vergi numarası, SGK numarası, vb. bilgiler.

İletişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi bilgiler.

Lokasyon Bilgisi

İlgili Kişi’ nin Şirket’in iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, Şirket araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS konum verisi.

İşlem Güvenliği Bilgisi

Veri ilgilisine ait IP adresi, Bilgisayar şifresi, internet erişim kayıtları gibi veriler.

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Şirkete ait fiziksel mekanlara girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

Finansal Bilgi

Şirket’in İlgili Kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, gelir bilgisi gibi veriler.

Görsel/İşitsel Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olan; fotoğraf ve kamera kayıtları, çağrı merkezi vasıtasıyla alınan ses kayıtlarından ibaret veriler.

Özlük Bilgisi

Şirket ile kurduğu hizmet akdi uyarınca personel sıfatıyla çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri.

Eğitim ve Meslek Verileri

Çalışanların, adayların, müşterilerin ve potansiyel müşterilerin iş geçmişi ve eğitim geçmişine ait bilgilerdir.

Hukuki İşlem Bilgisi

Şirket’in hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler.

Müşteri İşlem Bilgisi

Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler.

Pazarlama Verisi

Ürün ve hizmetlerin İlgili Kişinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kanun’un 6. maddesinde belirtilen ve mahiyetleri itibariyle işlenmesi ve korunması daha özel şartlara bağlanan verilerdir (örn. sağlık verileri, ceza mahkumiyeti verileri, vb).

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

6.1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket ile İlgili Kişi arasındaki ticari, hukuki, sözleşmesel veya bir başka surette kurulan ilişki kapsamında; aşağıda detaylı olarak belirtilen amaçlar çerçevesinde ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrası ve devamındaki hukuka uygunluk sebeplerine istinaden veya böyle bir sebep bulunmaması halinde açık rızaya istinaden; Kişisel Veriler, Şirket tarafından doğrudan ilgili kişiden elektronik veya fiziksel ortamlarda toplanmakta ve işlenebilmektedir. Bu hususta gerekli detaylar her bir veri ilgilisi için ayrıca hazırlanmış olan aydınlatma metinlerinde belirtilmiş ve Veri ilgililerine fiziki ve elektronik ortamlarda sunulmuştur (Bayi/Yetkili servis ve web sitesi aydınlatma metinleri, Tedarikçi/İş ortağı aydınlatma metni, Personel/Personel Adayı aydınlatma metni, Ziyaretçi Aydınlatma metni vb). veri işlemenin hukuki dayanağı olarak aşağıdaki hususlardan en az biri kabul edilmektedir.

? Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,

Şirket’in mevzuat veya iç uygulayışı gereği bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması,

Veri İlgilisinin açık rızası.

İlgili kişinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca biridir. Açık rıza dışında, kanunda belirtilen şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

İşlenme Şartları

Kapsamı

Örnek

Kanun Hükmü

Vergi Mevzuatı, İş Mevzuatı, Ticaret Mevzuatı vb.

Çalışana ait özlük bilgilerinin mevzuat gereği tutulması gerekir.

Sözleşmenin İfası

İş Akdi, Satış Sözleşmesi, Taşıma Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi vb.

Teslimat yapılması için şirketin

adres bilgilerinin kaydedilmesi.

Fiili İmkânsızlık

Fiili imkânsızlık nedeniyle rıza veremeyecek olan ya da ayırt etme gücü olmayan kişi.

Bilinci kapalı kişinin iletişim veya adres bilgisi. Kaçırılan bir kişinin konum bilgisi.

Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu

Mali Denetimler, Güvenlik Mevzuatı, Sektör Odaklı Regülâsyonlarla Uyum.

Bankacılık, Enerji, Sermaye Piyasaları gibi alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması.

Aleniyet Kazandırma

İlgili kişinin kendisine ait bilgileri umumun bilgisine sunması.

Kişinin, acil durumlarda ulaşılması için iletişim bilgisini ilan etmesi.

Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması

Dava açılması, tescil işlemleri, her türlü tapu işlemi vb. işlerde kullanılması zorunlu veriler.

İşten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zaman aşımı boyunca saklanması.

Meşru Menfaat

Veri ilgilisinin temel haklarına zarar gelmemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması halinde veri işlenebilir.

Çalışan bağlılığını artıran ödül ve primler uygulanması amacıyla veri işlenmesi.

Mavi Deniz Yayıncılık, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Mavi Deniz Yayıncılık, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. Mavi Deniz Yayıncılık,  müşterilerine, çalışanlarına, bayilerimize ve çalışanlarına, ziyaretçilerine, tedarikçi firma çalışanlarına ve üçüncü kişilere ait kişisel bilgileri; kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, yaş, doğum tarihi), iletişim bilgileri (e-mail adresi, telefon numarası adres bilgisi), araç özellikleri, ruhsat bilgileri, görsel ve işitsel veri, şasi ve motor no bilgileri gibi bilgileri Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen bir sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi ve meşru menfaat kapsamında; her türlü ürüne ilişkin kullanım alışkanlığı, araç üzerindeki tercih, zevk ve kullanıcı alışkanlıkları, meslek verisi, eğitim verisi gibi kişisel verileri ise Kanun’un 5. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. 

6.2. Kişisel Veri İşleme Kriterleri

Mavi Deniz Yayıncılık, KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak ilgili kişileri aydınlatmakta ve rıza alınması gereken durumlarda veri ilgililerinden rızalarını talep etmekte, bu kişisel verileri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir.

a. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Mavi Deniz Yayıncılık, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca Mavi Deniz Yayıncılık veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.

b. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Mavi Deniz Yayıncılık açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında Mavi Deniz Yayıncılık’ın aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sebeple Mavi Deniz Yayıncılık tarafından ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır.

c. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Mavi Deniz Yayıncılık, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Mavi Deniz Yayıncılık, yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.

ç. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Mavi Deniz Yayıncılık kişisel verileri, iştigal konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple Mavi Deniz Yayıncılık, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

d. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Mavi Deniz Yayıncılık, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; Mavi Deniz Yayıncılık öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan ve Mavi Deniz Yayıncılık’ın yayınladığı Küresel Saklama Politikasında belirtilen süre kadar saklamaktadır. Mavi Deniz Yayııncılık kişisel veri envanterindeki saklama sürelerini esas almakta olup, burada belirtilen süreler sonunda Kanun kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

9. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ANA AMAÇLAR

ALT AMAÇLAR

Mavi Deniz Yayıncılık İç Operasyonlarının Yürütülmesi ve İnsan Kaynakları, Personel Süreçlerinin Yönetimi 

1.Ticari Faaliyetlerin Kurgulanması ve İcrası

2.Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası

3.Etkinlik Yönetimi

4.Çalışanlar için Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

5.Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi 

6.İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

7.İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

8.İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

9.İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

10.Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

11.Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

12.Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

13.Denetim ve Güvenlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

14.Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

15.Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

16.Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

17.İnternet Erişimi Sağlanması ve Erişim Güvenliğinin Temini

28.İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; veri tabanlarımızın ve bilgilerin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması

 

Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu Olan Faaliyetler

1.Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

2.İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

3.Hukuk İşlerinin Takibi

4.Yetkili Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

5.Şirketin Üretim ve Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

6.Şirket Yerleşkeleri ve Tesislerinin Güvenliğinin Temini

7.Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

8.Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

9.Şirket Faaliyetlerinin İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

10.Bilgi ve İşlem güvenliği süreçlerinin yönetimi

 

Müşteriye Dokunan Süreçler/ Operasyonlar ve Pazarlama Faaliyetleri

1.Mal ve Hizmet Satın Alma, Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

2.Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası

3.Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

4.Sözleşme Süreçlerinin ve Hukuki Taleplerin Takibi

5.Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

6.Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

7.Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

8.Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

9.Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 

10.Talep / Şikayetlerin Takibi

11.Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

12.Hukuki Süreçlerin Yürütülmesi

13.İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi

14.Üyelik Sözleşmelerinin Kurulması 

15.Bilgi ve İşlem Güvenliği

16.Şirketin Sunduğu Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

17.Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

18.Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Finansal Operasyonlar

1.Bankacılık ve Sigorta İşlemleri

2.Tüm Ödeme ve Tahsilat İşlemleri

3.Finans ve Muhasebe İşlemleri

4.Yatırım Süreçleri

5.Finansal Kiralama İşlemleri

6.E-fatura ve E-arşiv İşlemleri

7.Vergi Mevzuatından Kaynaklı İşlemler

8.İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerin tutarlılığının kontrolünün sağlanması

 

Strateji Planlama & İş Ortakları/Tedarikçi Yönetimi

1.Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

2.Sözleşme, Sipariş, Tedarik Süreçlerinin Yürütülmesi

3.Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

4.Fiziksel Mekân Güvenliğinin Sağlanması

5.Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

6.Bayi ve Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi

7.İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; veri tabanlarımızın ve bilgilerin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasıVeri İşleme

 

Amaçlarının Özel Açılımı

               •               Satış sonrası hizmetlerin ifası,

               •               Toptan ürün satışı,

               •               Lisansiye ve bayilik sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi,

               •               Mail order ve virman talimatı da dâhil olmak üzere tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

               •               Müşterilere; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, sadakat programları çerçevesinde ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket ve tele-satış uygulamaları, istatistikî analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması,

               •               Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,

               •               Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,

               •               Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,

               •               Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarının müşterilere sunulması,

               •               Kimlik teyidi,

               •               Soru ve şikâyetlere cevap verilmesi,

               •               Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

               •               İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,

               •               Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

               •               İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,

               •               Bilgilerin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması,

               •               Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,

               •               Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması, sağlık dosyası oluşturulması, iş güvenliği önlemlerinin alınması,

               •               Bayi zincirinde Mavi Deniz Yayıncılık işleyiş ve politikaları ile Bayi işleyiş ve politikalarının uyumlu hale getirilmesi,

               •               İnternet sitesi veya sosyal medya kanalları ile alınan verilerin 3. kişi ajanslar vasıtası ile pazarlama amacıyla kullanılması,

               •               Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

               •               Mavi Deniz Yayıncılık  finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,

               •               Mavi Deniz Yayıncılık hukuk işlerinin icrası/takibi,

               •               Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,

               •               İletişim faaliyetleri,

               •               Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

               •               İnsan kaynakları operasyonlarının ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi,

               •               Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

               •               Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

               •               Denetim / Etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

               •               Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

               •               Erişim yetkilerinin yürütülmesi.

10. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Mavi Deniz Yayıncılık,  hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel ilgili kişinin kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Aktarım sebepleri aşağıda açıklanmıştır:

               •               Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

               •               Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

               •               Mavi Deniz Yayıncılık’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

               •               Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

               •               İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Mavi Deniz Yayınclık’ın meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

11. MAVİ DENİZ YAYINCILIK TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Mavi Deniz Yayıncılık, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını ilgili kişiye bildirmektedir.

Mavi Deniz Yayıncılık, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan paydaş kategorilerine aktarılabilir:

               •               Banka ve sigorta şirketleri,

               •               Çalışanlara sağlık hizmeti sağlanan kurum ve kuruluşlar,

               •               Mavi Deniz Yayıncılık şirket yetkilileri,

               •               Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Aktarım kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir:

VERİ AKTARIMI YAPILABİLECEK KİŞİLER

TANIMI

VERİ AKTARIM AMACI

Tedarikçi

Şirket’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, Şirket’in emir ve talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak Şirket’e hizmet sunan taraflar

Şirket’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirket’e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak kullanabilir. Banka, Sigorta şirketi, Seyahat Acentası, Etkinlik Ajansı, Servis, Kargo, Eğitim Firmaları, SMS ve E-mail gönderimi için hizmet alınan firmalar gibi

Şirket’in şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçları ile sınırlı olarak kullanılabilir.

Şirket Yetkilileri

Şirket’in imzaya yetkili gerçek kişileri

Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılabilir.

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’in bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kullanılabilir.

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri 

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kullanılabilir.

12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Mavi Deniz Yayıncılık; KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

12.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini ve Korunmasını Sağlamak için Alınan Tedbirler

Mavi Deniz Yayıncılık, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini ve korunmasını sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

12.1.1. Teknik Tedbirler

Mavi Deniz Yayıncılık tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

               •               Yeni teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve özellikle siber güvenlik alanında sistemler üzerinde teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

               •               Şirket bünyesindeki her bir bölüm özelinde belirlenen hukuksal uyum gereksinimleri çerçevesinde erişim ve yetkilendirme çözümleri devreye alınmaktadır.

               •               Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Eski çalışanlara erişim kısıtlaması uygulanmakta, hesaplar belirli süreler sonunda kapatılmaktadır.

               •               Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

               •               Şirket, iç işleyiş gereğince alınan teknik önlemler veri tabanlarına erişim yetkisi olan personele raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

               •               Virüs koruma sistemleri, veri açığı güvenlikleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılmaktadır.

               •               Kişisel verilerin toplandığı uygulamalar da dahil olmak üzere tüm bilgi sistemleri, güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak dış etki testine tabi tutulmakta ve bu testin sonuçlarına göre bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

               •               Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır 

               •               Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği komiteye raporlanmaktadır.

               •               Teknik konularda bilgi işlem departmanı bünyesinde bilgili personel istihdam edilmektedir.

               •               Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. 

               •               Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır

               •               Anahtar yönetimi uygulanmaktadır. 

               •               Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

12.1.2. İdari Tedbirler

Mavi Deniz Yayıncılık tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi ve korunması için alınan idari tedbirler:

               •               Mavi Deniz Yayıncılık çalışanları ve bayi bilgileri kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

               •               Mavi Deniz Yayıncılık’ın yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri; detaylı olarak tüm iş birimlerinin analiz edilmesi suretiyle oluşturulmuş kişisel veri envanteri ve eklerine uygun olarak yürütülmektedir.

               •               Mavi Deniz Yayıncılık bünyesindeki ilgili bölümlerin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVKK’nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan yükümlülükler, Mavi Deniz Yayıncılık tarafından yazılı politika ve prosedürlere bağlanmış olup her bir iş birimi bu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir.

               •               Mavi Deniz Yayıncılık bünyesindeki bölümlerin kişisel veri güvenliği ile ilgili denetim ve yönetimi, Bilgi Güvenliği Komiteleri tarafından organize edilmektedir. İş birimi bazında belirlenen hukuksal gerekliliklerin sağlanması için farkındalık yaratılmakta, bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politika, prosedürler ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.

               •               Mavi Deniz Yayıncılık ile çalışanlar arasındaki hizmet sözleşmeleri ve ilgili belgelere, kişisel veriler ile ilgili bilgilendirme ve veri güvenliğini içerir kayıtlar konulmakta ve ek protokoller yapılmaktadır. Bu konuda çalışanlar için gerekli farkındalığı yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.

               •               Kişisel veri barındıran fiziksel ortamlara erişim yetkileri sınırlandırılmaktadır.

               •               Özel Nitelikli kişisel veriler, Mavi Deniz Yayıncılık bünyesinde mevcut yönetim ekibine ayrılmış fiziksel alanda saklanmakta ve erişime kapatılmaktadır.

               •               Şirket bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri düzenli olarak denetlenmektedir.

               •               İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir. 

               •               Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

               •               Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

               •               Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

 

12.1.3. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimin Engellenmesi için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Mavi Deniz Yayııncılık, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz kişiler tarafından açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını, Mavi Deniz Yayıncılık sistemleri nezdinde veri sızıntıları olmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için; korunacak verinin sınıfı, niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

12.2. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Mavi Deniz Yayıncılık bünyesinde Kişisel Veri Gizlilik Yöneticisi bulunmaktadır. Kişisel Veri Gizlilik Yöneticisi, veri sorumlusu olan Mavi Deniz Yayıncılık adına, Kanun’un 12. maddesinden kaynaklanan görevi gereği, kendi kurum veya kuruluşunda Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri bizzat yapmakta ve ihtiyaç halinde yetkin kuruluşlardan destek almak suretiyle yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçlarına göre, tespit edilen ihlaller, olumsuzluklar ve uygunsuzluklar Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi’ne bildirilmekte ve Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi, bu hususlar nezdinde gereken tedbirleri aldırmaktadır. Mavi Deniz Yayıncılık tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler içeren ek sözleşmeler yapılmaktadır.

13. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Mavi Deniz Yayıncılık tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Mavi Deniz Yayıncılık tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Mavi Deniz Yayıncılık bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, Mavi Deniz Yayıncılık bünyesinde verilen iş yeri hekimliği hizmeti sebebiyle çalışanların sağlık verileri işlenmekte olup bu özel nitelikli kişisel verilere erişebilen personele gerekli eğitimler verilmekte, bu personelin erişim yetkisi kapsam ve süreleri belirlenmekte ve periyodik olarak denetimler yapılmakta ve gizlilik sözleşmeleri imzalanmaktadır. İlgili personelin işten ayrılması durumunda erişim yetkisi derhal kaldırılmaktadır.

Çalışanların sağlık dosyalarında fiziki olarak saklanan kişisel sağlık verilerinin bulunduğu fiziki dosyalar kilitli ve sadece revir personelinin erişebildiği alanlarda saklanmaktadır. Çalışanların sağlık verilerine revir personeli dışında hiçbir birim erişememektedir.

14. Mavi Deniz Yayıncılık ÇALIŞANLARININ ve  BAYİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDAKİ EĞİTİMLERİ

Mavi Deniz Yayıncılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için çalışanlarına, bayi ve yetkili servislerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

15. VERİ İLGİLİLERİNİN HAKLARI VE TALEPLERİ

Mavi Deniz Yayıncılık, KVK Kanunu’n 13. maddesi gereğince ilgili kişi taleplerine karşı veri sorumlusu olarak, kişisel veri envanterinin eki mahiyetindeki Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve Kanunda belirtilen başvuru koşullarını taşımayan başvurular için yazılı şablona yönlendirme prosedürleri oluşturulmuştur. Bu prosedürlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılabilmesi adına teknik hazırlıklar yapılmıştır. Mavi Deniz Yayıncılık bünyesinde bu prosedürün uygulanmasını sağlayacak sistemsel altyapı mevcuttur.

Kişisel veri sahiplerinin aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini; kimlik ibrazı ile şahsi başvuru ile, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Mavi Deniz Yayıncılık’a daha önce bildirilen ve Mavi Deniz Yayıncılık’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Mavi Deniz Yayıncılık’a kimlikleri teyit edilebilir bir biçimde iletmeleri durumunda Mavi Deniz Yayıncılık, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Bu hususta detaylı açıklama aşağıda, bu Politikanın 16. maddesinde yapılmıştır.

Kişisel veri sahipleri, bu prosedüre uygun olarak yapacakları başvuru ile kendilerine ait kişisel verilerin tüm işlenme süreçleri, amaçları ve aktarım bilgileri de dahil Kanun’un ilgili maddesindeki tüm hakları talep edebileceklerdir.

16. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI

Mavi Deniz Yayıncılık, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak ilgili kişinin haklarını kendisine bildirmekte ve 11. maddede düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda ilgili kişinye yol göstermektedir. Mavi Deniz Yayıncılık, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

16.1. Veri İlgilisinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

16.1.1. Veri İlgilisinin Hakları

İlgili Kişiler aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

16.1.2. Veri İlgilisinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bu Politika’ da belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’ nu doldurup imzalayarak Mavi Deniz Yayııncılık’a ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu konuda kapsamlı düzenleme HTR-IS21- Mavi Deniz Yayıncılık Kişisel Veri Başvuru Standardı Mavi Deniz Yayınclık Müşteri Aydınlatma Metni ve içerisinde yapılmıştır.

www.mavidenizyayincilik.com  adresinde bulunan form doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Portakallık  Mah. Şehit Bülent Besler Sok. Güntaş Apt. No:33 Zemin Kat Rize / Merkez adresine iletilmesi veya şahsen başvuru,

www.mavidenizyayinlari.com  adresinde bulunan formun doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun mavidenizyayincilik@gmail.com adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Mavi ’ya daha önce bildirilen ve Mavi Deniz Yayıncılık’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla mavidenizyayincilik@gmail.com  başvuru yapılması.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Mavi Deniz Yayıncılık’a iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

17. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI (SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ) ŞARTLARI

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde, KVK Kanunu’nun 7. maddesinde ve Kurul tarafından çıkarılan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Mavi Deniz Yayıncılık’ın kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Mavi Deniz Yayıncılık bu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir politika oluşturmuş olup, bu politika uyarınca verinin niteliğine göre imha yapmaktadır. Bu yönetmelik uyarınca Mavi Deniz Yayıncılık tarafından periyodik imha tarihleri belirlenmiş olup, yükümlülüğün başlaması ile beraber çeşitli aralıklarla gerçekleştirilecek periyodik imha için gerekli takvim oluşturulmuştur.

18. MAVİ DENİZ YAYINCILIK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

Mavi Deniz Yayıncılık, işbu belge ile ortaya koyulan esasları, Mavi Deniz Yayıncılık bünyesindeki diğer veri varlıklarına ilişkin politikalar ve kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt prosedürleri temel alarak oluşturmuştur.

19. MAVİ DENİZ YAYINCILIK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİ KOORDİNASYONU

Mavi Deniz Yayınları tarafından KVK Kanunu düzenlemelerine uygun hareket edilmesini ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası' nın yürürlüğünü sağlamak için yönetim yapısı kurulmuştur.

Mavi Deniz Yayınları bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Bilgi Güvenliği Komitesi, Şirket üst yönetiminin kararı gereğince görevlendirilmiştir.

Bu Komite’nin kişisel verilerin korunması ile ilgili görevleri aşağıda belirtilmektedir:

               •               Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak ve üst yönetiminin onayına sunmak,

               •               Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanmasının ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunulması ve koordinasyonun sağlanması hususlarını üst yönetimin onayına sunmak,

               •               KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve üst yönetimin onayına sunmak, uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,

               •               Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Mavi Deniz Yayınları içerisinde ve Mavi Deniz Yayıncılık’ın işbirliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak,

               •               Mavi Deniz Yayıncılık’ın kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek, iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak,

               •               Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması ve yayılımı konusunda, kişisel veri sahiplerinin kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması yönünde eğitimler düzenlenmesini sağlamak,

               •               Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,

               •               Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek, bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Mavi Deniz Yayıncılık içinde yapılması gerekenler konusundaki önerilerini almak,

               •               KVK Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri yürütmek,

               •               Şirket üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

20. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ ve GÜNCELLENMESİ

Mavi Deniz Yayıncılık tarafından düzenlenen bu Politika 26 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan Veri İşleme Politikası’ nın güncel versiyonu olup 22.02.2021 tarihinde yayınlanmıştır. Bu Politika, Mavi Deniz Yayıncılık’ın internet sitesinde (www.mavidenizyayinlari.com) yayımlanır ve ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 

MAVİ DENİZ YAYINCILIK İNŞ. GIDA TUR. PAZ. LTD. ŞTİ. (Veri Sorumlusu)

Portakallık Mahallesi Şehit Bülent Besler Sokak No: 33/B Güntaş Apt. Zemin Kat. Rize / Merkez